Systém kontroly vstupu (SKV)

Zaistenie a zvýšenie bezpečnosti osôb a majetku sa stáva jednou z priorít dneška. Významným prvkom pre komplexné zaistenie bezpečnosti sú i systémy kontroly vstupu. Tieto systémy zaisťujú povolenie vstupu do chránených priestorov len autorizovaným osobám a to iba vo vopred daných časoch. Všetky priechody a udalosti sú systémami monitorované a evidované. Zároveň je možné v spolupráci s kamerovým systémom vizuálne overovať identitu osôb a zaistiť tak maximálnu mieru bezpečnosti.

Systémy kontroly vstupu umožňujú eliminovať možné bezpečnostné riziká, zamedziť vstupu neoprávnených osôb do strážených priestorov a objektov, predchádzať kráde- žiam, zaistiť bezpečnosť a súkromie osôb a v neposlednom rade prinášajú i nemalé finančné úspory. Systémy kontroly vstupu je možné veľmi dobre integrovať s ďalšími bezpečnostnými systémami ako napríklad s kamerovým systémom (CCTV), poplachovou signalizáciou narušenia alebo parkovacím systémom.
Pomocou systémov kontroly vstupu je tak možné zaistiť komplexné riešenie bezpečnostných systémov s jednotným, jednoduchým a užívateľsky prívetivým prostredím.

Použitie
Sklady a logistické centrá, administratívne budovy, školy a úrady, banky a poisťovne, letiská, priemyselné podniky, objekty so zvýšenou ochranou.

Produktové foto