Od 25. mája 2018 osobné údaje spracovávame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť FIRE-SYS, s.r.o. ktorá prevádzkuje stránku www.fire-sys.sk dodržiava všetky podmienky ochrany osobných údajov a v zjednodušenej forme informuje dotknuté osoby o ich právach v týchto zásadách. Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Aké údaje spracúvame?
Stránka www.fire-sys.sk vedie elektronickú zákaznícku databázu, v ktorej sú kontaktné údaje a spojenie na našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov.
Stránka www.fire-sys.sk spracúva a archivuje predovšetkým také osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby vám mohla poskytovať produkty a služby, aby splnila svoje zákonné povinnosti a aby chránila svoje oprávnené záujmy.

O klientoch a potenciálnych klientoch spracúva najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno a priezvisko, telefón, e-mail.
Súčasne vedie prostredníctvom webového formulára databázu záujemcov o informácie o novinkách v realitách, ktorí majú záujem o zaslanie cenových ponúk, resp. pravidelné zasielanie obchodných oznámení na kontakty (e-mailová adresa) odoslané záujemcom prostredníctvom webových stránok.

Ako sa dostávajú údaje do našich databáz?
Nové údaje do našej zákazníckej databázy získavame priamo od našich zákazníkov, prípadne od potenciálnych zákazníkov. Do našej zákazníckej databázy vkladáme údaje
získané z kontaktného formulára na našej internetovej stránke.

Čo musíme splniť, aby sme mohli Vaše údaje spracovávať?
Stránka www.fire-sys.sk ako správca osobných údajov je povinný pri spracovaní osobných údajov dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a s účinnosťou od 25.5.2018 povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) (ďalej len “ platné právne predpisy „). Stránka www.fire-sys.sk pravidelne kontroluje súlad svojich postupov s platnými právnymi predpismi a pristupuje zodpovedne k plneniu týchto povinností, s dôrazom na zachovanie súkromia fyzických osôb.

S kým zdieľame Vaše údaje alebo komu ich odovzdávame?
Všetky osobné údaje spracúva Stránka www.fire-sys.sk Nezdieľame databázy s ďalším správcom osobných údajov.
Obmedzene môžeme zdieľať spracovávané osobné údaje so spracovateľmi, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré činnosti, ako je rozoslanie listových zásielok, rozoslanie hromadných mailingových ponúk a iných obchodných a marketingových oznámení, vrátane ponúk zasielaných elektronickou poštou.
Nami získané osobné údaje nie sú predmetom presunu do tretích krajín.

Aké sú práva fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov?
Údaje v databáze záujemcov o zasielanie obchodných informácií uchovávame až do odvolania súhlasu podľa zák.č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. V každom obchodnom oznámení má záujemca o obchodné oznámenie právo ďalšie zasielanie obchodných oznámení odmietnuť, a to zadarmo (kliknutím na príslušný odkaz v obchodnom oznámení). Ak ste v tejto databáze už evidovaný a máte záujem na vymazanie z tejto databázy, pošlite e-mail.

Údaje záujemcov, fyzických osôbo služby spracúvame a archivujeme na tieto účely:
• na vytváranie ponúk na produkty a služby
• na marketingové ponuky a informácie o novinkách (vrátane súťaží a iných predajných akcií)
• za účelom vykonávania prieskumu spokojnosti zákazníkov

Fyzická osoba aj právnická osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o nej Stránka www.fire-sys.sk spracováva, ich opravu alebo vymazanie.
Fyzická osoba má právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, e-mailom, pričom pri odvolaní súhlasu musí spresniť, na aké účely spracovania svoj súhlas odvolávam (pozri vyššie).

Má ďalej právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi.
Má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov – bližšie informácie na w www.dataprotection.gov.sk pre prípad, že by má práva vyplývajúce z platných právnych predpisov bola porušená. V prípade akýchkoľvek otázok či požiadavky na vysvetlenie týkajúceho sa ochrany osobných údajov nás kontaktujte.

V prípade, že máte podozrenie, že s Vašimi údajmi nebolo naložene v súlade s GDPR, kontaktujte nás na našej emailovej adrese.